Offers “Accor”

days ago Accor

WESTERN/ ASIAN/ BANQUET/COLD COMMIS (4 POSITIONS)

  • Vung Tau, VIETNAM

Job description

Job Description

GENERAL MISSION / NHIỆM VỤ CHUNG

·        Assist in all food preparation and help to run the station that he is assigned to efficiently.

Cộng sự trong toàn bộ khâu chuẩn bị thức ăn và giúp đỡ trong việc tiến hành hoạt động của khu vực được phân công cho có hiệu quả.

 

RESPONSIBILITIES & MEANS / TRÁCH NHIỆM CHUNG

·        Assist his/her supervisor to run the station efficiently.

Giúp đỡ giám sát viên trong việc tiến hành hoạt động của tổ có hiệu quả.

·        Obtain requisitioned goods from the storeroom.

Lấy hàng từ kho ra.

Làm sạch dụng cụ và trang thiết bị đồ dùng.

·        Must keep all section is clean before leaving his/ her shift.

Đảm bảo mọi nơi trong khu vực được sạch sẽ trước khi kết thúc ca..

 

COMMERCIAL RESPONSIBILITES / TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI

·        Work following to standard recipes.

Làm việc tuân thủ các công thức chuẩn.

 

HUMAN RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ

·        Follow hotel rules and regulation at all times.

Luôn tuân thủ các quy định và quy tắc của khách sạn.

 

RELATIONS / QUAN HỆ CHUNG

·        Keep good relationship with all staff at all times.

Luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên.

 

REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSIONS / THAY THỂ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI

·        Perform any other duties as assigned by superiors.

Thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào cấp trên giao phó.

  TECHNICAL RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

·        Operate all utensils and machinery in his assigned section.

Vận hành tất cả các dụng cụ và máy móc trong tổ được giao.

·        Assist his/her colleagues continuously in order to keep quality and production in standard.

Liên tục cộng sự với đồng nghiệp để đạt chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn.

·        Responsible for his/her duties.

Chịu trách nhiệm cho công việc của mình.

·        Arrange food items neatly in store and fridges.

Sắp xếp các mặt hàng thực phẩm gọn gàng trong kho và trong tủ lạnh.

·        Keep the section that he/she is assigned to in good working order.

Giữ gìn khu vực mình chịu trách nhiệm trong trạng thái sẵn sàng để làm việc.

·        Cleaning utensils and equipment.

Work Experience

·  Minimum 1 year of relevant experience in a similar capacity/ 1 năm kinh nghiệm
·  Basic in English language/ Tiếng Anh cơ bản
·  Certificate in kitchen/ Có chứng chỉ về đào tạo bếp

Benefits

Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

•Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

•Opportunity to grow within your property and across the world!

•Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

","datePosted":"2020-11-24T00:00:00.000Z