Offers “Accor”

Expires soon Accor

IT OFFICER

  • Vung Tau, VIETNAM

Job description

Job Description

Main Responsibilities / Trách nhiệm chính

·        To be on duty at the phone and record all requests from guests/staff to support with hardware, software tasks as well as other peripheral devices.

Trực điện thoại và ghi nhận các yêu cầu từ khách hàng/ nhân viên để hỗ trợ về phần cứng, phần mềm cũng như các thiết bị ngoại vi khác.

·        To install/ maintain and configure all computer system and peripheral devices in accordance with requirements of Management Company.

Cài đặt/ bảo trì và cấu hình toàn bộ hệ thống máy tính & thiết bị ngoại vi theo chuẩn yêu cầu từ Công ty Quản lý.

·        To diagnose and repair software and hardware computer incidents.

Chuẩn đoán lỗi và khắc phục sự cố phần mềm và phần cứng máy tính.

·        To supervise, direct, secure and support staff in using effectively hotel management software.

Giám sát, hướng dẫn, bảo mật và trợ giúp nhân viên trong việc sử dụng phần mềm quản lý khách sạn một cách tốt nhất.

·        To update new goods on system.

Cập nhật các mặt hàng mới vào hệ thống.

·        To supervise and maintain virus system – make plans to prevent viruses, update the patches for computers in the hotel.

Giám sát và duy trì hệ thống virus – lên kế hoạch phòng và chống Virus, cập nhật bản vá lỗi cho máy tính khách sạn.

·        To supervise and maintain the stability of the whole internet and system in the hotel. To ensure the system works 24/7, including the following items:

Giám sát và duy trì tính ổn định cho toàn bộ hệ thống mạng cho khách sạn, hệ thống mạng không dây wifi cho khách lưu trú. Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7. Bao gồm các hạng mục như sau:

-            Manage all servers in the hotel, maintain their stability. Make daily/monthly follow-up schedule and make annual plan of maintenance.

Quản lý tất cả các server tại khách sạn, duy trì tính ổn định. Lập lịch theo dõi trạng thái hàng ngày/ hàng tháng và lên kế hoạch (năm) về bảo trì bảo dưỡng.

-            Manage all firewall, router, switch, update new firmware version.

Quản lý tất cả firewall, router, switch, cập nhật version firmware mới.

-            To supervise all communication lines, report to ITM – Management Company whenever an incident happens.

-             Giám sát tất cả các đường truyền, lập báo cáo cho ITM – Công ty Quản lý khi có sự cố xảy ra/ khắc phục.

-            To supervise and maintain the stability of the backup and recovery systems in the hotel.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu cho khách sạn.

-            To make a list of data that needs to be backed-up. To ensure the data is safely backed-up.

Lập danh sách các dữ liệu cần được sao lưu (backup). Đảm bảo dữ liệu được backup tại 1 nơi an toàn.

-            To make a plan to restore data after catastrophe and backup plan.

Lên kế hoạch khôi phục sau thảm họa xảy ra và có phương án dự phòng.

-            To supervise and maintain the stability of the fixed IT asset management system.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống quản lý tài sản cố định công nghệ thông tin .

-            To supervise and maintain the stability of the system connecting to banking system, other software for accounting.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống kết nối với các hệ thống ngân hàng, các phần mềm khác dành cho kế toán.

-            Support ITM– Management Company in compiling technical documentation, process, procedures, directing and disseminating to staff.

Hỗ trợ ITM – Công ty Quản lý biên soạn tài liệu kỹ thuật, quy trình, thủ tục, hướng dẫn và phổ biến xuống nhân viên.

Periodic/ Planned Tasks / Công việc theo kế hoạch, định kỳ

·        To implement daily checklist of the system including the following items:

      Thực hiện danh sách kiểm tra hàng ngày hệ thống gồm các hạng mục sau:

-            To guaranty the smooth internet for the whole system in the hotel, including wifi system for guests.

Đảm bảo internet được thông suốt cho toàn bộ hệ thống mạng khách sạn. Bao gồm cả hệ thống Wifi cho khách.

-            Smooth sending/receiving email.

Gởi/ nhận mail bình thường.

-            To ensure all servers and workstations are always ready for transactions.

Đảm bảo tất cả các máy Servers & Workstations sẵn sàng hoạt động giao dịch trong ngày .

-            To check intranet of the hotel.

Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ của khách sạn.

-            To check servers.

Kiểm tra servers.

-            To check Wifi system.

Kiểm tra hệ thống Wifi.

-            To count and manage IT fixed assets.

Thống kê & Quản lý tài sản cố định IT.

-            Other tasks requested by Management Board and Head of Department.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý và Trưởng bộ phận.

Work Experience

General requirements / Yêu cầu chung

·        University graduated in IT intermediate.

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

·        1 or 2-year experience in a similar position.

Kinh nghiệm làm việc: 1 - 2 năm ở vị trí tương đương. 

·        English: basic in both speaking and writing skills.

Tiếng Anh: khả năng viết và giao tiếp cơ bản.

Benefits

•Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

•Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

•Opportunity to grow within your property and across the world!

•Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

","datePosted":"2020-11-26T00:00:00.000Z