Offers “Accor”

days ago Accor

Banquet demi chef

  • Vung Tau, VIETNAM

Job description

Job Description

GENERAL MISSION / NHIỆM VỤ CHUNG

·        Under the guidance and supervisor of the Executive Sous Chef, within the limits of established policies, procedures and Food & Beverage recipes, oversees and directs all aspects of the banquet kitchen operation.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của bếp trưởng và bếp phó chính, trong khuôn khổ các chính sách, quy trình đã được hoạch định, các phương thức hoạt động của bộ phận phục vụ ăn uống để giám sát và chỉ đạo hoạt động của bếp tiệc, giúp các tổ bếp khác trong bộ phận.

 

RESPONSIBILITIES & MEANS / TRÁCH NHIỆM CHUNG

·        Supervise the function of all Asian kitchen employees, facilities and cost, hence contribute to maximizing the overall F&B department profit.

Giám sát hoạt động của toàn bộ  nhân viên tổ bếp Á, trang thiết bị trong tổ, chi phí sản phẩm, nhờ đó góp phần tăng lợi nhuận cho bộ phận phục vụ ăn uống.

·        Control and analyze, on an on-going basis the following:

Kiểm tra và phân tích công việc trên cơ sở sau:

Ø Sufficient production, quality level, presentation, Marketing and guest satisfaction.

Sản xuất đủ hàng, đảm bảo chất lượng, trình bày sản phẩm, quảng cáo chào hàng với khách.

Ø Guest satisfaction.

Sự hài lòng của khách.

Ø Cleanliness, sanitation, hygiene.

Vệ sinh, ngăn nắp, sạch sẽ

Ø Prepare standard Recipes for Executive Chef Approval.

Làm công thức các món cho Tổng bếp trưởng duyệt.

Ø Prepare with Executive Chef, Executive Sous Chef promotions to market needs.

Cùng Tổng bếp trưởng, Phó Tổng bếp trưởng tổ chức các chương trình khuyến mại theo nhu cầu thị trường.

·        Ensure that production is done with only the best quality at all times.

Đảm bảo khâu chế biến luôn đạt chất lượng cao.

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

·        In responsible for the preparation of banquet menu and standard recipes in coordination with the Executive Chef taking consideration of the following:

Chịu trách nhiệm làm các thực đơn tiệc và các công thức với sự chỉ đạo của Tổng bếp trưởng. Lưu ý các tiêu chí sau:

Ø Local requirement, Market needs, Competition, Availability of food product, Potential cost.

Yêu cầu của địa phương, nhu cầu thị trường, sự cạnh tranh, tính sẵn có của thực phẩm, chi phí giá thành.

Ø Check punctuality of all staff assigned to him.

Kiểm tra giờ làm việc của toàn bộ nhân viên trong bộ phận mình

Ø Place into the MC daily market list requirement for authorization from the Executive Chef.

Làm đơn mua hàng gửi cho Tổng bếp trưởng duyệt

Ø Prepare requisition of all goods needed according to orders work

Làm phiếu xuất kho hàng ngày theo tình hình công việc .

·        Interview potential candidates select and propose for Executive Chef Approval, performance, appraisal, orientation and suspension if necessary.

Phỏng vấn tuyển nhân viên, chọn lọc đề đề bạt với Tổng bếp trưởng, đánh giá định kỳ nhân viên, định hướng nhân viên hoặc đình chỉ công việc của họ nếu cần thiết.

 

TECHNICAL RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

·        Responsible for the preparation, production, presentation of all dishes to ensure highest quality at all time. .

Chịu trách nhiệm chế biến, trình bày toàn bộ sản phẩm, món ăn luôn đạt chất lượng cao nhất.

·        Check refrigerators and product thoroughly to avoid spoilage.

Kiểm tra tủ lạnh và thực phẩm kỹ lưỡng để tránh hư hỏng.

·        Check food items prepared by his subordinates and correct any mistakes immediately.

Kiểm tra công việc của nhân viên, sửa chữa nếu có sai sót.

·        Has knowledge of all kitchen equipment, ingredient, technique and preparation.

Có kiến thức về các nguyên liệu, thành phẩm, trang thiết bị, kỹ thuật chế biến.

·        Is alert in energy saving.

Thực hành tiết kiệm nhiên liệu.

 

·        Make sure all selection is clean before leaving his/her shift.

Đảm bảo mọi nơi trong bếp sạch sẽ trước khi kết thúc ca.

 

COMMERCIAL RESPONSIBILITES / TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI

·        Interact with individual outside the hotel including, but no limited to, clients, suppliers, officials, competitors and other members of the local community, when requested by Executive Chef.

Hợp tác và giao tiếp với khách hàng, nhà cung cấp hàng, đối thủ cạnh tranh và những cá nhân khác ngoài khách sạn theo yêu cầu của Bếp trưởng.

·        Ensure production and quality to hotel standard.

Đảm bảo chế biến theo tiêu chuẩn của khách sạn.

 

HUMAN RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ

·        Develop formal training plan and conduct on the job training session for staff.

Phát triển kế hoạch đào tạo, thực hành đào tạo tay nghề cho nhân viên trong bộ phận.

·        Follow hotel rules and regulation at all times.

Luôn tuân thủ các quy định và quy tắc của khách sạn.

 

RELATIONS / QUAN HỆ CHUNG

·        Report directly to Executive Chef and Executive Sous Chef.

Báo cáo trực tiếp với Tổng bếp trưởng và Phó Tổng bếp trưởng.

·        Provides functional assistance and direction to Asian Kitchen and other Kitchen operation.

Hỗ trợ và chỉ đạo công việc của tổ bếp Á và bếp nói chung.

·        Coordinates functions and activities with other F&B department.

Hợp tác trong các hoạt động chung của bộ phận Ẩm thực.

·        Maintains interdepartmental working relationships.

Duy trì mối quan hệ trong công việc của tổ mình

·        Keep good relationship with all staffs at all times.

Luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên.

 

REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSIONS / THAY THỂ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI

·        It is a company policy, that the Banquet Chef maybe sent for a temporary assignment within or aboard to a certain hotel or F&B related establishment at any time.

Có thể sẽ đi công tác trong hoặc ngoài nước trong thời gian ngắn hạn.

·        Perform any other duties as assigned by Executive Chef or the Management.

Thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào mà Tổng bếp trưởng hoặc Ban Giám đốc giao cho

Work Experience

Minimum 2 year of relevant experience in a similar capacity/ 1 năm kinh nghiệm

Basic in English language/ Tiếng Anh cơ bản

Certificate in kitchen/ Có chứng chỉ về đào tạo bếp

Benefits

Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

•Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

•Opportunity to grow within your property and across the world!

•Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

","datePosted":"2020-11-24T00:00:00.000Z